AUTORIZOVANÉ

MĚŘENÍ

EMISÍ

 
602 724 610
Bohumil Liška
Koreisova 26, 641 00 Brno
IČO:40982467 ,DIČ:CZ470309421KONTROLA ÚČINNOSTI KOTLŮ

... je povinnost, jejíž splnění platí pro velkou část provozovatelů kotlů – viz.dále. Kontrola účinnosti kotlů je autorizovaná činnost ze zákona, kterou Vám můžeme nabídnout a zajistit.

Legislativní rámec pro měření účinnosti kotlů

 • Zákon č. 406 /2000 Sb. o hospodaření energií
 • Prováděcí vyhlášky k § 6 Účinnost užití energie:
  – Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie pro kotle nad 200 kW s účinností od 1.1.2002.
  – Vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů (bližší informace - viz. níže).

Kontrola účinnosti kotlů – shrnutí požadavků, podmínek a termínů v ní uvedených

(vyhláška č. 276/2007 Sb) [PDF ke stažení (218 kB)]

1. Pravidelné kontroly

1.1 Účel kontroly

Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda:

 • provoz, údržba
 • způsob řízení
 • regulace a účinnost kotle

  jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

1.2. Na jaká zařízení se vztahuje

Kontrola se vztahuje na kotle spalující kapalná, plynná a pevná paliva se jmenovitým výkonem od 20 do 200 kW a nad 200 kW.

1.3. Další definice paliv

 • do 200 kW – uhlí, nad 200 kW – koks, černé uhlí, hnědé uhlí, brikety

Dále ( vyhláška):

 • Kapalná paliva : topný olej lehký ( LTO), mazut ( topný olej TTO)
 • Plynná paliva: zemní plyn

1.4. Četnost pravidelných kontrol

Kotle od 20 do 200 kW

 • 1×2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva
 • 1×4 roky pro kotle spalující plyn

Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 276/2007 Sb., tj. od 1.11.2007

První pravidelná kontrola:

 • do 1.11.2009 –  kotle na uhlí a kapalná paliva
 • do 1.11.2011 –  kotle na plyn

Kotle nad 200 kW

 • podle vyhlášky č. 150/2001 Sb – každoročně

První pravidelná kontrola:

 • do 1.11.2008 – §9 vyhlášky č. 150/2001 Sb

2. Jednorázová kontrola

2.1. Účel kontroly

U jednorázové kontroly kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie se zjišťuje, zda:

 • provoz, údržba.
 • způsob řízení, regulace,
 • stav vnitřních rozvodů tepelné energie,
 • dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu TUV a
 • účinnost kotle

  jsou v souladu se schválenou energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

2.2. Na jaká zařízení se vztahuje

Kontrola se vztahuje na zařízení sloužící pro ústřední vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a starších 15 let od data uvedení do provozu.

2.3. Četnost kontrol

 • do 3 let po nabytí účinnosti ustanovení § 6 odst. 3) zákona
 • Ustanovení nabylo účinnosti dne 1.1.2007 !!!

První jednorázová kontrola: do 1.1.2010!!
(Platí pro kotle, které v době po 1.1.2007 byly již v provozu déle jak 15 let)

Dále např. další jednorázová kontrola – do 1.1.2011
(Platí pro kotle, které v době po 1.1.2008 byly již v provozu déle jak 15 let)

Tyto povinnosti kontrol nabíhají postupně, taj jak jednotlivé kotle postupně překonávají hranici 15 let od uvedení do provozu!!

3. Výjimky z povinnosti

3.1. Povinnost kontrol se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné ( zákon):

 • v rodinných domech, bytech
 • stavby pro individuální rekreaci (s výjimkou podnikatelské činnosti)

3.2. Povinnost kontrol se nevztahuje na kotle (vyhláška):

 • kotle pro vytápění a přípravu TUV s výkonem do 20 kW
 • kotle instalované v rodinných domech a určené k zásobování teplem a TUV výhradně rodinného domu.

Doporučení:

Nutno řídit se definicí uvedenou v zákoně!!!
(doplněnou o definici z vyhlášky + „ kotle pro vytápění a přípravu TUVC s výkonem do 20 kW“)

3.3. Zdroje tepla na vytápění a přípravu TUV a technologické zdro­je

 • povinnost kontrol se vztahují pouze na (viz. předmět prováděcí vyhlášky č. 276/2007 Sb.):
  • kotle sloužící pro vytápění budov a přípravu TUV
 • povinnost kontrol se nevztahují pouze na (viz. předmět prováděcí vyhlášky č. 276/2007 Sb.):
  • kotle sloužící pro technologické účely

3.4. Zdroje tepla umístěné uvnitř budovy a mimo budovu

 • Pravidelné kontroly

V ustanovení §1 písm.a) vyhlášky je uvedeno: „kotle… sloužící pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách…“

Pojem „ sloužící pro vytápění budov“ – zahrnuje veškeré kotle, tedy i kotle umístěné mimo vytápěnou budovu

 • Jednorázové kontroly

V ustanovení §1 písm.a) vyhlášky je uvedeno: „kotle… na vytápění budov…“

Pojem „ kotle na vytápění budov“ – zahrnuje veškeré kotle, tedy i kotle umístěné mimo vytápěnou budovu

4. Postihy a pokuty

Při nedodržení ustanovení :

 • právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Nedodržením §6 odst.2,3 a 4 – jde o správní delikt

( nezajištění pravidelných a jednorázových kontrol)

Pokuta do výše 200 000,– Kč 

Weishaupt | Bentone | PBS Třebíč | GB - Ganz | Giersch | Buderus | Éti | Oilon | Riello
Ferromat | Wolf | Viessmann | Thermona | Viadrus | Rapido | Fröling

Copyright © 2010 www.servishoraku.cz