AUTORIZOVANÉ

MĚŘENÍ

EMISÍ

 
775 577 200PBS
 • Plynové hořáky APH - M

  ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE HOŘÁKŮ

  Řada APH-M představuje modernizované typy automatických plynových hořáků, které jsou určeny pro spalování zemního plynu, propan-butanu, bioplynu, kalového plynu a degazačního plynu. Konstrukčně jsou hořáky řešeny jako monoblokové, tzn., že ventilátor je součástí tělesa hořáku. Chod hořáků je plně automatický, vhodný i pro bezobslužné řízení kotelen. Spojitá regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost provozu. Použité elektrické komponenty od renomovaných firem se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností.

  Startovací cyklus s provětráním spalovacího prostoru, kontrola těsnosti plynových armatur, regulace tepelného výkonu a veškeré zabezpečovací funkce jsou řízeny mikroprocesorovými automatikami typu MA. Bezpečný chod celého zařízení je zajištěn použitím dvou nezávislých mikropočítačů řady 8051, které se vzájemně kontrolují. Komunikační kanál RS-485 umožňuje připojení dálkového ovládání nebo nadřazeného řídícího systému (PC). Výměna ovládacího softwaru rozšiřuje oblast použití o speciální algoritmy, jako např. prodloužená doba dovětrání po ukončení prac. cyklu nebo trvalé větrání v provozní odstávce apod.

  Dále automatiky umožňují:

  • zobrazit informaci o okamžitém provozním stavu hořáku (LED diody a dvoumístný číslicový nebo alfanumerický displej)
  • automaticky identifikovat, zobrazit a uložit do paměti příčiny poruchových stavů
  • zobrazit úroveň ionizačního proudu hlídače plamene
  • při každé provozní odstávce uzavřít sání vzduchu u hořáku, čímž se sníží komínová ztráta vznikající prouděním studeného vzduchu přes spotřebič.

  U hořáků nižších výkonů APH-M 02 až 16 je ve standardním provedení dodáván typ MA-5 se silovou částí umístěnou v tělese hořáku, u hořáků vyšších výkonů APH-M 25 a 45 je to automatika MA-2. Ta je uložena v samonosné plastové skříni, kterou lze umístit buď na hořák (standardní provedení) nebo na samostatný stojan, popř. ji rozšířit o integrovaný provozní a odstávkový regulátor výkonu. Hořák APH-M 90 je standardně dodáván s automatikou MA-3, která je taktéž umístěna v samostatné plastové skříni. MA-3 navíc obsahuje počítadlo provozních hodin, servisní režim, rozšířený počet vstupů a výstupů, 2x komunikační port RS-485, alfanumerický displej, možnost volby doby předběžného větrání (30 až 900 s) a dovětrání (0 až 220 min., resp. trvalé větrání).

  Variantně je možno hořáky dodat s panelovým provedením řídící automatiky MA-3 (do rozvaděče).


  POUŽITÍ

  Hořáky slouží jako zdroj tepla pro přetlakové a podtlakové spotřebiče, zejména pro parní, horkovodní a teplovodní kotle. Lze je však použít i pro další spotřebiče s odpovídajícím prostorem pro spalování, u kterých nebudou namáhány vnějším žárem (např. ohříváky vzduchu, sušky, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece apod.). Použití pro speciální technologické účely je nutno konzultovat s výrobcem.


  ZNAČENÍ


  Př.: APH-M 10 P ZN / R


  • APH-M druh výrobku: automatický plynový hořák - modernizovaný typ
  • 10 číslo charakterizující maximální tepelný výkon hořáku (02, 04, 10, 16, 25, 45, 90) - viz tabulka
  • P vhodný pro přetlakové spalovací komory
  • druh paliva
   • Z - zemní plyn, středotlaký 20 ÷ 50 kPa
   • ZN - zemní plyn, nízkotlaký 2 kPa
   • P - propan-butan, středotlaký 20 kPa
   • PN - propan-butan, nízkotlaký 3 kPa
   • K - kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, středotlaký 20 ÷ 50 kPa
   • KN - kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, nízkotlaký 1,5 ÷ 5 kPa
  • / R provedení pro vnjší recirkulaci spalin (ke snížení emisí NOx)
  • / I intenzifikované provedení (zvýšené výkony do vyšších přetlaků)


  PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH TYPŮ


  APH-M 02: PZ, PZN, PPN, PKN
  APH-M 04: PZ, PZN, PPN, PKN
  APH-M 10: PZ, PZN, PPN, PKN, PZ/R, PZN/R, PPN/R
  APH-M 16: PZ, PZN, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PZN/R, PP/R, PPN/R
  APH-M 25: PZ, PZN, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PZN/R, PP/R, PPN/R
  APH-M 45: PZ, PZ/I, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PP/R, PPN/R
  APH-M 90: PZ, PZ/I, PP, PK, PZ/R, PP/R  REGULACE


  Mikroprocesorová automatika umožňuje následující druhy regulace výkonu:
  • spojitou - plynulá změna tepelného výkonu podle okamžitého odběru tepla
  • třípolohovou - MAX-MIN-VYPNUTO
  • ruční provoz - tlačítky přímo na automatice
   nebo pomocí dálkového ovládání,
   resp. nadřazeného řídícího systému
  Hořáky je možno dodat s regulací zbytkového kyslíku ve spalinách, která vyrovnává působení měnících se vnějších podmínek v okolí hořáku (změna tahu komína, kolísání teploty a tlaku paliva a spalovacího vzduchu). Kyslíková měřící sonda spolu se speciálním regulačním zařízením provádí nepřetržitou korekci přebytku vzduchu ve spalinách. Tím dochází k zefektivnění provozu s následnou úsporou paliva.
  Na požadavek lze dodat hořák v provedení pro řídící systém AUTOFLAME.  EMISE


  Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu limity škodlivých emisí CO, NOx, SO2 a TL dané vyhláškou MŽP č. 117/1997 Sb. K zákonu č. 309/1991 Sb. Standardně dosahované hodnoty CO a NOx při tepelném zatížení spalovacího prostoru menším než 1,1 MW.m-3 a teplotě spalovacího vzduchu pod 40 °C jsou NOx = 90 ÷ 120 mg.m-3 a CO < 20 mg.m-3 (v suchých spalinách za normálních podmínek 101,32 kPa, 0 °C a 3% O2). V nízkoemisním provedení (LOW - NOx) je dosahováno hodnot NOx = 50 - 80 mg.m-3 a CO < 50 mg.m-3. Pro snížení emisí oxidů dusíku (NOx) je možno dodat provedení hořáku s vnější recirkulací spalin, kde se hodnoty NOx pohybují v rozmezí 30 - 70 mg.m-3. Maximální tepelné výkony jsou však o cca 15% nižší než udává tabulka a je nutno od kouřovodu k hořáku zhotovit izolované recirkulační potrubí.  DODÁVKA HOŘÁKU

  Kromě vlastního hořáku dodávka dále obsahuje:

  • řídící mikroprocesorovou automatiku
  • ventilovou baterii standardně osazovanou plynovým filtrem, elektromagnetickým dvojventilem DUNGS a dvěma manostaty tlaku plynu (na spodní a horní mez). U hořáků APH-M 25 až 90 je navíc odvzdušňovací ventil, který je vyvedený z meziprostoru mezi uzavíracími ventily paliva.
  • manostat tlaku vzduchu
  • přibalované díly (stojan automatiky, těsnění hořáku, připojovací šrouby…)
  Na požadavek je možno dodat mezikus mezi hořák a spotřebič, regulátory výkonu, náhradní díly, popř. zhotovit výrobky dle požadavku. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje v případě, že uvedení do provozu a seřízení provede oprávněná servisní organizace.


  SERVISNÍ SLUŽBA

  Servis monoblokových hořáků PBS je prováděn prostřednictvím široké sítě smluvních servisních organizací rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR i SR.  UJIŠTĚNÍ


  Výrobce hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. provedl posouzení shody vlastností výrobku s požadavky na bezpečnost stanovenými zákonnými a technickými předpisy a vydal prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

  Technické parametry :
  Typ hořáku Rozměr (mm)
  A B C D E F H K L
  APH-M 02 PZN 602 710 358 ø 126 150 299 500 130 4 x M 10
  APH-M 02 PPN,PKN 600
  APH-M 04 651 630 390 ø 156 240 309 550-600 140 4 x M 10
  APH-M 10 PZ, PPN 801 790 512 ø 206 240 375 600 180 4 x M 12
  APH-M 10 PZN 345
  APH-M 10 PKN 406 900-1039
  APH-M 16 PZ,PP,PPN 833 880 588 ø 250 300 395 600 216 4 x M 12
  APH-M 16 PZN,PKN 431 1039
  APH-M 16 PK 395 1039
  APH-M 25 PZ 953 880 711 ø 286 300 407 1000-1039 254 4 x M 16
  APH-M 25 PZN 443 1039
  APH-M 25 PP 407 600
  APH-M 45 PZ,PZ/I,PP 1103 1040 839 ø 330 300 547 725-1039 272 4 x M 16
  APH-M 90 PZ,PP 1516 1282 1166 ø 476 400 783 1039 ø 540 6 x M 20

  Základní technické parametry APH

  Typ hořáku Vstupní
  přetlak
  paliva
  (kPa)
  Tepelný výkon (kW) Maximální
  přetlak
  ve spalovacím
  prostoru
  (Pa)
  Hmotnost bez
  ventilů
  (kg)
  Připojení
  přívodního potrubí
  plynu
  El.
  Příkon
  (kVA)
  Přívod napětí
  Maximální
  do nulového
  přetlaku
  Maximální
  do
  max.
  přetlaku
  Min
  APH-M 02 PZN 2 220 140 45 400 33 R 1" 0,5 Jištěný
  přívod
  pro motor
  3 PEN
  stř. 50 Hz,
  400V/
  230 V,
  TN-C-S
  APH-M 02 PPN 3 200 130 50 R 1 1/2"
  APH-M 02 PKN 1,5 -5
  APH-M 04 PZ 20 - 50 500 320 90 400 39 R 1" 0,7
  APH-M 04 PZN 2 R 1 1/2"
  APHM- 04 PPN 3 100
  APH-M 04 PKN 1,5 - 5 DN 50
  APH-M 10 PZ 20 - 50 1100 570 250 1000 64 R 1 1/2"- DN 50 0,9
  APH-M 10 PZN 2 900 530 230 DN 50
  APH-M 10 PPN 3 250
  APH-M 10 PKN 1,5 - 5 800 500 230 800 DN 80
  APH-M 16 PZ 20 - 50 1600 1000 320 1000 73 DN 50 1,4
  APH-M 16 PZN 2 1400 400 800 DN 80
  APH-M 16 PP 20 1500 900 DN 50
  APH-M 16 PPN 3 1400 950
  APH-M 16 PK 20 - 50 1500 1000 DN 80
  APH-M 16 PKN 1,5 - 5 1300 300 800 DN 80 - DN 100
  APH-M 25 PZ 20 - 50 2600 1500 500 1600 100 DN 80 2,6
  APH-M 25 PZN 2 2100 1700 580 650 DN 100
  APH-M 25 PP 20 2500 1500 550 1500 DN 50
  APH-M 45 PZ 20 - 50 4800 3900 800 1430 205 DN 80 - DN 100 6
  APH-M 45 PZ/I 20 - 50 5000 3700 1100 1700 228 8
  APH-M 45 PP 20 4800 3900 1000 1400 205 DN 50 - DN 80 6
  APH-M 90 PZ 20 - 50 8000 6900 1700 2000 470 DN 80 - DN 150 11
  APH-M 90 PP 20 DN 80 - DN 100


   
  Fotografie produktu :
  Plynové  hořáky, hořáky plynové, průmyslové hořáky
  Plynové  hořáky, hořáky plynové, průmyslové hořáky
  Plynové  hořáky, hořáky plynové, průmyslové hořáky

   

 • Weishaupt | Bentone | PBS Třebíč | GB - Ganz | Giersch | Buderus | Éti | Oilon | Riello
  Ferromat | Wolf | Viessmann | Thermona | Viadrus | Rapido | Fröling

  Copyright © 2010 www.servishoraku.cz